INFORMUJEMY, IŻ Z UWAGI NA OBOWIĄZKI ZAWODOWE
MEC. TRYNISZEWSKIEJ, CZASOWO WSTRZYMUJEMY MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ EKSPERTOWI

Na pytania odpowiada:

adw. Katarzyna Tryniszewska

Autorka pierwszego komentarza do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uczestniczyła w posiedzeniach Sejmu i Senatu. Gościła w licznych programach telewizyjnych poświęconych tematyce wspierania rodziny.

Zadania opiekuna dziecięcego

Zadania opiekuna dziecięcego

Pytanie:

Co należy do obowiązków opiekuna dziecięcego i czy może on pracować w nocy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje: w przypadku opiekuna dziecięcego - ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne. Podobnie jest w przypadku opiekuna dziecięcego pracującego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Ustawa nie wskazuje co należy do jego obowiązków ani czy może on pracować w nocy. Z dostępnych programów nauczania, umożliwiających wykonywanie tej pracy, wynika, iż opiekun dziecięcy ma zajmować się opieką nad małymi dziećmi, w tym sprawować nad nimi pieczę w rozumieniu zachowania bezpieczeństwa dziecka, w tym w czasie nieobecności rodziców. Jego praca obejmuje też czynności higieniczne przy dziecku oraz jego żywienie, zabawy z dzieckiem oraz spacery. Przede wszystkim pracę opiekuna dziecięcego należy utożsamiać z pracą niani bądź dziennego opiekuna dzieci do lat 3, o którym mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Praca w nocy jest możliwa, jeśli taka zostanie przewidziana w danym zakładzie pracy organizującym wspieranie rodziny i pieczę zastępczą.

Adw. Katarzyna Tryniszewska'

www.katarzynatryniszewska.pl